Gebruiksvoorwaarden vziportaal.nl

Versie 1.0


1. Aanvaarding van de voorwaarden
De website vziportaal.nl (hierna te noemen: ”Website”) wordt u aangeboden door uw verzekeringsmaatschappij (hierna: “Ontvanger”) onder de voorwaarde dat u deze accepteert inclusief de hierin vermelde voorwaarden, bepalingen en mededelingen (hierna te noemen: ”Gebruiksvoorwaarden”). Uw gebruik van de Website vormt uw akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door deze Gebruiksvoorwaarden te accepteren erkent u dat u met de eigenschappen en inherente beperkingen van het Internet-netwerk vertrouwd bent, met name inzake de technische prestaties en reactietijden bij het raadplegen, opvragen of overbrengen van gegevens en de risico's die aan de beveiliging van de communicatie zijn verbonden. Indien u NIET tevreden bent over enig gedeelte van de Website of NIET akkoord bent met (één van) de Gebruiksvoorwaarden dan dient u de Website niet te gebruiken. 

2. Doelstelling
De Website heeft tot doelstelling om de bij de Website aangesloten Ontvangers met geautoriseerde verzekerden te kunnen laten communiceren inzake gegevens met betrekking tot het afhandelen van schades aan bij de Ontvangers verzekerde voertuigen, alsmede het verzamelen van gegevens en materialen met betrekking tot genoemde schades. 

3. Toegangsverantwoordelijkheid
De Ontvanger kan aan u een inlogcode en bijbehorend wachtwoord verstrekken voor de Website. Door met deze inlogcode en wachtwoord op de Website in te loggen wordt u gebruiker van de Website en bent u verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de communicatiediensten (inclusief alle activiteiten en transacties) die met uw inlogcode worden verricht. 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de exclusiviteit van uw inlogcode en uw wachtwoord. Het is u niet toegestaan uw inlogcode en/of uw wachtwoord over te dragen aan derden. Indien u niet langer gebruik wenst te maken van uw inlogcode, dan dient u dit onverwijld schriftelijk te melden bij uw Ontvanger.

4. Kennisgeving van niet geautoriseerd gebruik
Elke activiteit die lijkt op het ongeautoriseerd gebruik of mogelijk misbruik van uw inlogcode dient u onverwijld te melden bij uw Ontvanger.

5. Beëindiging of beperking toegang
Uw Ontvanger behoudt zich het recht voor om te allen tijde en naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website en de daarmee verband houdende diensten of enig gedeelte daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen, op te schorten of te beperken. 

6. Gebruik communicatiediensten
De Website bevat communicatiediensten ontworpen om u in staat te stellen gegevens uit te wisselen met uw Ontvanger. U gaat akkoord dat u deze communicatiediensten enkel voor gegevens, berichten en materialen die gepast zijn binnen de doelstelling en die verbonden zijn met de betreffende communicatiedienst zult gebruiken. Als voorbeeld, en niet als beperking, gaat u akkoord dat wanneer u een communicatiedienst gebruikt, u de volgende (soortgelijke) handelingen zult nalaten: 

7. Onrechtmatig of verboden gebruik
U garandeert dat u de Website niet zult gebruiken voor enig onrechtmatig doel of enig doel dat ingevolge deze Gebruiksvoorwaarden verboden is. U mag de Website niet gebruiken op een manier waardoor schade, storing, overbelasting of aantasting veroorzaakt wordt aan de Website of het gebruik en genot van de Website van een andere gebruiker wordt verstoord. U mag op geen enkele wijze via de Website materialen of informatie verkrijgen of trachten te verkrijgen indien de betreffende materialen of informatie niet volgens de werking en restricties van de Website aan u beschikbaar zijn gesteld. 

8. Gegevens en materialen geplaatst op de Website
Alle gegevens en materialen die u plaatst, uploadt, toevoegt of overlegt aan de Website of daarmee samenhangende diensten (hierna te noemen: “Inzending”), komen daarmee onder beheer van de Ontvanger.

Met het plaatsen, uploaden, toevoegen, verstrekken van of het inzenden van uw Inzending, garandeert u en bevestigt u dat u de houder bent van de rechten over uw Inzending of dat u er een wettelijke controle over uitoefent zoals beschreven in deze sectie, met inbegrip van, zonder beperking, alle rechten noodzakelijk voor u om uw Inzending te verstrekken, plaatsen, uploaden, toe te voegen of in te zenden.

9. Toezicht en controle
De Ontvanger ziet toe op het gebruik van de Website en behoudt zich het recht voor om materialen geplaatst op de Website te beoordelen en materialen naar eigen goeddunken te verwijderen. De Ontvanger behoudt zich het recht voor om naar haar eigen goeddunken op elk moment informatie vrij te geven als dit nodig is om te voldoen aan toepasselijk recht, een wettelijke bepaling, juridische procedure of overheidsaanvraag, of om informatie of materialen, geheel of gedeeltelijk te redigeren, weigeren te plaatsen of te verwijderen. 

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid
Aan gebruiker is bekend, dat de voor de Website gebruikte software en de hiermee samenhangende gegevensbestanden en diensten ook bij zorgvuldige controle en bewerking onnauwkeurigheden of fouten kunnen vertonen. De gebruiker zal derhalve te allen tijde de juistheid van zijn informatie op daartoe geëigende wijze controleren. Alle gebruikers voegen periodiek veranderingen of toevoegingen toe aan de in Website vastgelegde informatie. Ontvanger en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in de Website zelf en de daarin opgenomen communicatiediensten. 

Ontvanger en/of haar leveranciers staan niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens zoals opgenomen in de Website, voor welke toepassing dan ook. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens geleverd “in de huidige staat” en zonder enige vorm van garantie. Ontvanger en/of haar leveranciers wijzen hierbij alle garanties met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens, met inbegrip van alle impliciete garanties af. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht, zijn Ontvanger en/of haar medewerkers en/of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele of bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade ten gevolge van het verlies van gebruik of gegevens voortvloeiend uit of op een andere wijze verband houdend met het gebruik van de Website, met vertraging van of het niet kunnen gebruiken van de Website of daarmee samenhangende diensten, noch enige informatie, software, producten, diensten en daarmee verband houdende grafische gegevens die via de Website worden verkregen of die anderszins voortvloeien uit het gebruik van de Website, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, risicoaansprakelijkheid of anderszins, zelfs als Ontvanger van de mogelijkheid van schade op de hoogte is gesteld. 

11. Kennisgeving inzake auteurs- en merkenrecht
De volledige inhoud van de Website geldt copyright van Ontvanger en/of haar leveranciers. Alle rechten voorbehouden. Het is ten strengste verboden de Website of een onderdeel daarvan zonder toestemming te kopiëren of te imiteren. Wanneer dit verbod niet wordt nageleefd, kan een rechtsvervolging worden ingesteld, onder meer voor schending van het copyright. 

Het gebruik van hyperlinks die gebruikers naar substantiële delen van de Website verwijzen is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ontvanger. 

12. Verandering van deze Gebruiksvoorwaarden
De Ontvanger behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden volgens welke de Website wordt aangeboden te wijzigen. Zulke gewijzigde Gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op de Website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de Gebruiksvoorwaarden vermeld op de Website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van de Website van toepassing zijn. 

13. Onverbindendheid
Indien een of meer bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar is ingevolge toepasselijk recht, dan wordt die ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de intentie van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, waarbij de resterende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet worden aangetast. 

14. Toepasselijk recht en geschillen
Op de Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. U gaat er mee akkoord dat alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met het gebruik van de Website en/of de Gebruiksvoorwaarden aan de bevoegde rechter zullen worden voorgelegd. 

15. Laatste update
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn voor het laatst geupdate op 28 februari 2017.


Deze website is een initiatief van diverse Nederlandse verzekeringsmaatschappijen en wordt gebruikt voor het regelen van administratieve zaken bij autoschade.

Home | Gebruiksvoorwaarden | Privacy- en Cookiebeleid